ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– végfelhasználó ügyfelek részére – Hatálybalépés: 2019. október 01.

A   jelen   általános   szerződési   feltételek   (a   továbbiakban:   ÁSZF)   Szutor Szabolcs e.v. (továbbiakban:   Szolgáltató)   valamennyi,   a   www.pc-shop.hu/websop   honlapon   (a   továbbiakban Honlap) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Honlapon keresztül kötött  szerződés nem  minősül  írásbelinek,  azt Szutor Szabolcs e.v.  nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szutor Szabolcs e.v. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A   Honlap   (webáruház)   használatával,   illetve   a   regisztrációval  ön,   mint   vásárló   (a továbbiakban: Fogyasztó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési   Feltételekben   foglalt   rendelkezéseket,   tudomásul   veszi   és   elfogadja   az alábbiakat.

1.   FOGALMAK

Adásvételi Szerződés: a Szolgáltató és a Fogyasztó között, a Fogyasztó által a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejött szerződés.

ÁSZF:   általános   szerződési   feltételnek   minősül   az   a   szerződési   feltétel,   amelyet   az alkalmazója  (Szolgáltató)  több  szerződés  megkötése  céljából  egyoldalúan,  a  másik  fél (Fogyasztó) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Bankkártyás Helyszíni Fizetés: A Szolgáltató lehetőséget biztosít bankkártyás fizetésre a

weboldalon megrendelt Termék Szolgáltató székhelyén történő személyes átvétele esetén, melyet  a  Szolgáltató  számlavezető  bankja  által  biztosított  bankkártya  terminálon  keresztül lehet lebonyolítani.

Csomagküldő   Kereskedelem:   az   a   kereskedelmi   tevékenység,   amelynek   során   a Szolgáltató  a  Termék  jellemzőit  és  árát  feltüntető,  ezáltal  a  Fogyasztó  számára  a  Termék megvételére    vonatkozó    ügyleti    döntés    meghozatalát    lehetővé    tevő    Kereskedelmi Kommunikációt    bocsátja    a    Fogyasztó    rendelkezésére,    és    az    ilyen    Kereskedelmi Kommunikáció alapján megrendelt Terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre. Elektronikus  Kereskedelmi  Szolgáltatás:  olyan  Információs  Társadalommal  Összefüggő Szolgáltatás,   amelynek   célja   valamely   birtokba   vehető   forgalomképes   ingó   dolog, szolgáltatás   üzletszerű   értékesítése,   beszerzése,   cseréje   vagy   más   módon   történő igénybevétele.

Elektronikus   Út:   elektronikus   adatfeldolgozást,   -tárolást,   illetőleg   -továbbítást   végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.

Érintett:  bármely  meghatározott,  Személyes  Adat  alapján  azonosított  vagy  –  közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Felek: eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató és a Fogyasztó együttesen.

Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Forgalmazás:   Kereskedelmi   Tevékenység   keretében   valamely   Termék   értékesítése, fogyasztás    vagy    használat,    illetve    igénybevétel    céljára    ellenérték    fejében    történő rendelkezésre bocsátása.

Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a Terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt Terméket terveztet, vagy gyártat, vagy aki a Terméket forgalmazza. Harmadik Személy: adatvédelmi szempontból olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

Honlap:  A  Szolgáltató  által  a  www.pc-shop.hu  domain  cím  alatt  üzemeltetett  internetes oldal.

Honlap   Felhasználási   Feltételek:   az   ÁSZF   9.   fejezetében   meghatározott   feltételek, melyeket a Fogyasztó a Honlap használatával elfogad.

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson  alapul,  és  amellyel  félreérthetetlen  beleegyezését  adja  a  rá  vonatkozó Személyes Adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Információs  Társadalommal  Összefüggő  Szolgáltatás:  Elektronikus  Úton,  távollevők részére,  rendszerint  ellenszolgáltatás  fejében  nyújtott  Szolgáltatás,  amelyhez  a  Fogyasztó egyedileg fér hozzá.

Internetes   Áruház:   a   Szolgáltató   által   a   www.pc-shop.hu   domain   alatt   üzemeltetett internetes  áruház,  melyen  keresztül  a  Szolgáltató  a  Fogyasztók  részére  is  Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.

Kereskedelmi   Kommunikáció:   a   Szolgáltató   önálló   foglalkozásával   vagy   gazdasági tevékenységével  közvetlenül  összefüggésben  történő  információközlés,  függetlenül  annak megjelenési módjától, eszközétől.

Kereskedelmi    Tevékenység:    kis-,    illetve    nagykereskedelmi    tevékenység,    valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység.

Készpénzfizetés:  a  Termék  vásárlásával  egyidejűleg  a  számla  kiegyenlítése  a  Fogyasztó által készpénz átadásával megtörténik a Szolgáltató székhelyén vagy a Termék Fogyasztó részére történő kiszállítása esetén a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen.

Kiskereskedelmi  Tevékenység:  üzletszerű  gazdasági  tevékenység  keretében  Termékek forgalmazása,   és   az   ezzel   közvetlenül   összefüggő   szolgáltatások   nyújtása   a   végső felhasználó részére.

Megrendelés:   a   Fogyasztó   által   a   Termék(ek)   megvásárlása,   illetve   Szolgáltatás(ok) igénybevétele  céljából  a  Szolgáltató  Honlapján  elérhető,  erre  a  célra  kialakított  online felületen leadott megrendelés.

Nagykereskedelmi Tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek átalakítás  (feldolgozás)  nélküli  tovább  forgalmazása  és  az  ezzel  közvetlenül  összefüggő raktározási,  szállítási  és  egyéb  kapcsolódó  szolgáltatások  nyújtása  kereskedő,  feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is. Személyes  Adat:  az  Érintettel  kapcsolatba  hozható  adat  –  különösen  az  Érintett  neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális  azonosságára  jellemző  ismeret  -,  valamint  az  adatból  levonható,  az  Érintettre vonatkozó következtetés.

Szoftver:   a   Microsoft   Corporation   által   forgalmazott,   valamint   egyéb   vírusírtó   és adatbiztonsági   szellemi   termékek,   amik   a   Termék   elválaszthatatlan   részét   képező szoftverek,   melyek   bizonyos,   a   Szolgáltató   által   meghatározott   Termékekre   történő telepítésére a Szolgáltató jogosult.

Szolgáltatás: a Honlapon elérhető árak, információk és egyéb szolgáltatások igénybevétele.

Szolgáltató:  Szutor Szabolcs e.v. Nyilvántartási szám:9158473 Adószám: 64291224-2-29 4029 Debrecen Cegléd u. 22. mint  Információs  Társadalommal  Összefüggő  Szolgáltatást  nyújtó,  Nagy  –  és Kiskereskedelmi Tevékenységet folytató jogi személy.

Termék: a Szolgáltató által forgalmazott minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt.

Utánvéttel   Fizetés:   kiszállítás   esetén   a   Termékről   kiállított   számla   kiegyenlítése a megrendelés  átvételének  időpontjában  történik  meg  készpénzfizetéssel  a  futárszolgálattól kapott készpénzbevételi bizonylat ellenében.

Üzleti Titok: a Ptk. szerint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy   az   érintett   gazdasági   tevékenységet   végző   személyek   számára   nem   könnyen hozzáférhető  olyan  tény,  tájékoztatás,  egyéb  adat  és  az  azokból  készült  összeállítás, amelynek  illetéktelenek  által  történő  megszerzése,  hasznosítása,  másokkal  való  közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult (Szolgáltató) jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

2.   ÁLTALÁNOS ADATOK

Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: Szutor Szabolcs e.v.

Székhelye: 4029 Debrecen Cegléd u. 22.

Nyilvántartási szám:  9158473

Adószám:  64291224-2-29

Bankszámlaszám: 12052705-00119472-00100001

Fő tevékenységi kör: 474101 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelem

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 4029 Debrecen Cegléd u. 22.

Telefonszám: +36-70-328 81 31

Email cím: pcshop.webshop@gmail.com

Internetes honlap: https://www.pc-shop.hu

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 09:00-17:00, szombat:09:00-13.00

Felügyeleti szervek elérhetőségei:

Települési önkormányzatok jegyzői: Debrecen Város Jegyzője, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Postacím: 4001 Debrecen, Pf.: 199. Telefon: 52/511-421 Telefax: 52/511-422 E-mail: jegyzo@ph.debrecen.hu

Békéltető Testület: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület / Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 199. Telefon: 52/500-745; 52/500-710 Telefax: 52/500-720 E-mail: hbkik@hbkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 475. Ügyfélszolgálat címe: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36. Telefonszám: 06-52-533-924 E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu

3.   TÁRGYI HATÁLY

3.1.      Jelen  ÁSZF  a  Szolgáltató  által  a  www.pc-shop.hu  domain  alatt  található  Internetes Áruházon keresztül a Fogyasztók részére nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások kapcsán a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

3.2.      Jelen  ÁSZF  kizárólag  a  Szolgáltató  által  folytatott  Kiskereskedelmi  Tevékenységre terjed ki, a Szolgáltató Nagykereskedelmi Tevékenységét külön ÁSZF szabályozza.

3.3.      Amennyiben  a  Termék  átvételére  a  Szolgáltató  székhelyén  (telephelyén)  kerül  sor

(helyszíni vásárlás), jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően irányadók.

3.4.      A  jelen  ÁSZF  rendelkezései  a  Felek  között  létrejövő  minden  jogügylet  szerződési feltételeivé  válnak,  melyek  a  Szolgáltató  által  működtetett  Internetes  Áruházon  keresztül, vagy a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerülnek lebonyolításra, függetlenül attól, hogy a    jogügyletek    teljesítésére    Magyarországról    vagy    külföldről,    a    Szolgáltató    vagy közreműködője által kerül sor.

3.5.      A  Fogyasztó  az  Internetes  Áruházon  keresztül  történő  megrendelés  Szolgáltató részére    történő    megküldésével    kötelezettséget    vállal    arra,    hogy    az    ÁSZF-ben szabályozottakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

3.6.      Amennyiben  a  Felek  között  olyan  írásos  megállapodás  jön  létre,  mely  a  Felek viszonyát a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltérően szabályozza, a fenti megállapodás által nem rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

3.7.       Jelen   ÁSZF   rendelkezései   abban   az   esetben   is   irányadóak,   amennyiben   a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltérő feltételek ismeretében is megkezdi a Fogyasztó részére.

3.8.      A   Szolgáltató   fenntartja   magának   a   jogot,   hogy   jelen   ÁSZF   rendelkezéseit a Fogyasztónak küldött előzetes értesítés megküldése nélkül egyoldalúan módosítsa.

4.   SZERZŐDŐ FELEK

4.1.      A  Szolgáltató  használt  informatikai  eszközök  (Termékek)  értékesítésével  foglalkozó

Internetes Áruház üzemeltetésén keresztül Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.

4.2.      A Szolgáltató által nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást Fogyasztó veheti igénybe.

4.3.      A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Fogyasztókról – indokolt esetben, a megrendelés teljesítése érdekében – további adatszolgáltatást igényeljen.

5.   A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS

5.1.      A Fogyasztó megrendelését a Szolgáltató honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen adhatja le. A megrendeléshez regisztráció nem szükséges. A Fogyasztó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja.  A megrendelés menete:

1.   Amennyiben  a  Fogyasztó  az  online  felületen  leadott  Megrendelést  az  ott  kért adatok  megadásával véglegesíti,  és a “Megrendelés elküldés” gombra rákattint, akkor megrendelést ad le, mely a Fogyasztó részéről ajánlatnak minősül.

A Megrendelés véglegesítésével a Fogyasztó kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz  szükséges  adatok  a  valóságnak  megfelelnek,  és  hozzájárul,  hogy azokat  az  Szolgáltató  a  Megrendelés  teljesítése  céljából  felhasználja,  kezelje, különösen,   hogy   szükség   esetén   felvegye   a   kapcsolatot   vele   a   megadott elérhetőségek bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Fogyasztó vállalja, hogy  az  általa  megjelölt  fizetési  módon  a  Megrendelés  ellenértékét  kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

2.   A   beérkező   megrendelésre   automatikusan   generált   válaszüzenet   érkezik   a Fogyasztó részére, amely nem minősül a Megrendelés visszaigazolásának.

3.   A  Szolgáltató  és  a  Fogyasztó  között  az  Adásvételi  Szerződés  a  Megrendelés Szolgáltató  általi  visszaigazolásával  jön  létre.  Amennyiben  a  visszaigazolás  a Megrendelés  elküldésétől  számított  48  (negyvennyolc)  órán  belül  nem  érkezik meg a Fogyasztó részére, ez esetben az ajánlati kötöttség megszűnik.

5.2.      A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

5.3.      A   Szolgáltató   fenntartja   magának   a   jogot,   hogy   előzetes   értesítés   nélkül   a forgalmazott Termékek árait megváltoztassa; az így kalkulált új árat a Szolgáltató szabadon, a piaci viszonyok, továbbá az esetleges jogszabályváltozásoknak megfelelően alakítja ki. Az árváltoztatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhető online árlista módosításával lép hatályba. Az árváltoztatás    kizárólag    a    módosított    árlista    Honlapon    történő    közzétételét    követő Megrendeléseket érinti.

5.4.      A   fogyasztó   és   a   vállalkozás   közötti   szerződések   részletes   szabályairól   szóló

45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  rendelkezése  alapján  a  Fogyasztót  megilleti  az  indoklás nélküli elállás joga.

a) A Fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát a

(I) Terméknek,

(II)  több  Termék  adásvételekor,  ha  az  egyes  Termékek  szolgáltatása  eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

(III)  több  tételből  vagy  darabból  álló  Termék  esetén  az  utoljára  szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

(IV)   ha   a   Terméket   meghatározott   időszakon   belül   rendszeresen   kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a  Fogyasztó  vagy  az  általa  megjelölt,  a  Terméket  kiszállító  személytől  eltérő  harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

b)  A  Fogyasztó  elállási  jogát  az  Adásvételi  Szerződés  megkötésének  napja és a Termék átvételének napja között is gyakorolhatja.

5.5. A fogyasztó indoklás nélküli elállási jogát

a) jelen ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű – a Szolgáltató felé a 2. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) eljuttatott

-nyilatkozat útján gyakorolhatja.

5.6.      A  Fogyasztót  nem  illeti  meg  az  elállási  jog  számítógépes  szoftver  példányának adásvétele esetén, ha a Termék csomagolását az átadást követően a Fogyasztó felbontotta.

5.7.      Ha a Fogyasztó az elállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az Adásvételi

Szerződéstől   eláll,   a   Szolgáltató   haladéktalanul,   de   legkésőbb   az   elállásról   való tudomásszerzéstől  számított  14  (tizennégy)  napon  belül,  a  Fogyasztó  által  igénybe  vett fizetési  móddal  megegyező  módon  –  haladéktalanul,  de  legkésőbb  30  napon  belül  – visszatéríti  a  Fogyasztó  által  megfizetett  teljes  összeget.  A  Szolgáltató  a  visszatérítésre  a Fogyasztó által igénybe vett fizetési módtól eltérő más fizetési módot is választhat, azonban ehhez a Fogyasztó kifejezett beleegyezése szükséges.

A Szolgáltató visszatarthatja a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, amíg a Fogyasztó a  Terméket  vissza  nem  szolgáltatja  a  Szolgáltató  részére  vagy  a  Fogyasztó  nem  igazolja kétséget kizáróan a Termék visszaküldését a Szolgáltató részére.

5.8.      Ha a Fogyasztó az Adásvételi Szerződéstől az előírt határidőn belül eláll, köteles a Terméket a Szolgáltató részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított

14  (tizennégy)  napon  belül  visszaküldeni.  A  Termék  visszaküldése  abban  az  esetben minősül határidőben teljesítettnek, ha azt a Fogyasztó a visszaküldésre nyitva álló határidő lejárta  előtt  megküldi.  A  Fogyasztó  köteles  viselni  a  Termék  visszaküldésének  közvetlen költségeit.

5.9.      Szolgáltató–   a   készlettől   függően   –   jogosult   indokolás   nélkül   megtagadni   a Megrendelés  teljesítését  vagy  az  abban  szereplő  Termékek  mennyiségétől  kevesebbet visszaigazolni. Erről a Fogyasztót telefon vagy e-mail útján értesíti, és helyettesítő terméket ajánl.  Ilyen  esetben  a  Szolgáltató  a  Fogyasztó  által  már  kifizetett,  azonban  az  Eladó  által vissza nem  igazolt  Termékek  vételárát a Vásárló részére haladéktalanul,  de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

6.   FIZETÉSI MÓDOK, SZÁLLÍTÁS, A SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI

6.1.      A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési módok az alábbiak:

a) Készpénzfizetés;

b) Utánvéttel Fizetés;

c) Bankkártyás Helyszíni Fizetés;

d) Előre utalás.

A választott fizetési módból eredő esetleges többletköltség a Fogyasztót terheli.

6.2.      A  Felek  között  létrejött  Adásvételi  Szerződés  a  Termék  Fogyasztó  vagy  annak képviselője,  közreműködője  által  történő  átvételével,  valamint  a  Termék  megrendelését visszaigazoló,    Fogyasztónak    megküldött    e-mailben    szereplő    vételár    maradéktalan megfizetésével minősül teljesítettnek.

6.3.      A Termék tulajdonjoga akkor száll át a Fogyasztóra, ha a Termék számlán szereplő vételárát Szolgáltató részére megfizeti, és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

6.4.      A  megrendelt  Termékre  vonatkozó  kárfelelősség  és  kockázat  a  Termék  Fogyasztó vagy annak képviselője által történő átvételekor száll át a Fogyasztóra.

6.5.       A  Szolgáltató  teljesítési  segédet  jogosult  igénybe  venni  a  megrendelt  Termék

Fogyasztó részére történő szállításához.

6.6.      A   Szolgáltatót   terhelik   a   Magyarország   területén   történő   szállítás   költségei, amennyiben   a   megrendelt   Termék   bruttó   értéke   meghaladja   a   Szolgáltató   Honlapján közzétett   díjmentes   szállítást   biztosító   összeghatárt.   A   fenti   összeget   el   nem   érő Megrendelések esetében a szállítás költségeit a Fogyasztó köteles megfizetni a kibocsátott számla szerint. A szállítási költség ez esetben a számlán részletezésre kerül.

6.7.      A  Szolgáltatót  semminemű  felelősség  nem  terheli  a  Fogyasztó  által  tévesen  vagy pontatlanul megadott Megrendelésre visszavezethető késedelemért, illetve károsodásért.

6.8.       A   Szolgáltató   fenntartja   magának   a   jogot,   hogy   előzetes   értesítés   nélkül   a Megrendelések  szállítási  díjait  egyoldalúan  megváltoztassa.  A  változtatás  a  Szolgáltató Honlapjáról  elérhető  online  díjjegyzék  módosításának  Honlapon  történő  közzétételével  lép hatályba.   A   változtatás   kizárólag   a   módosítás   Honlapon   történő   közzétételét   követő Megrendeléseket érinti.

6.9.       Abban az esetben,  ha  azonos napon több  Megrendelés is beérkezik  a Szolgáltató részére, a Megrendeléseket a Szolgáltató a szállítási költség viselése szempontjából külön veszi  figyelembe.  A  fenti  esetben  a  Szolgáltató  kizárólag  a  díjmentes  szállítást  biztosító összeghatárt meghaladó egyes Megrendelések szállítási költségét viseli.

6.10.     Amennyiben  a  Fogyasztó  a  későbbi  Megrendelés  leadásakor  kifejezetten  kéri  a Megrendelés  összevonását  a  korábbi,  még  nem  teljesített  Megrendeléssel  –  és  erre  a Szolgáltató visszajelzése alapján még mód nyílik – a Szolgáltató jogosult a Megrendelések összevonására,  azonban  a  már  elindított  Megrendelések  utólagos  összevonására  nincs lehetőség.

6.11.     Fogyasztó felel a Megrendelés során a Termék kiszállítási címeként (teljesítési hely) megadott  cím  és  egyéb  információk  pontosságáért,  annak  helyességét  Szolgáltató  nem ellenőrzi, erre tekintettel a kiszállítási cím téves vagy pontatlan megadására visszavezethető esetleges kárt Szolgáltató nem téríti meg Fogyasztó részére.

6.12.     Fogyasztó  a  megrendelt  Terméket  –  amennyiben  azt  a  Megrendelés  leadásával egyidejűleg jelezte Szolgáltató felé – személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén.

6.13.     Szolgáltató  a  Megrendelést  azon  a  helyszínen  teljesíti,  amely  a  Szolgáltató  által a Fogyasztó részére megküldött visszaigazolásban szerepel.

7.   SZÁMLÁZÁS

7.1.       A Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen a Fogyasztó által leadott és Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés és az abban megjelölt számlázási adatok  szolgálnak  a  számla  kibocsátásának  alapjául.  A  Termék  átvételekor  –  ideértve  a Szolgáltató székhelyén, illetve a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen történő átvételt is

–  a  Szolgáltató  a  Fogyasztó  részére  papír  alapú  számlát  ad,  amely  igazolja  a  Termék megvásárlását.

7.2.       A   Fogyasztó   köteles   a   számla   ellenértékének   teljes   összegét   megfizetni a Szolgáltató részére legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg.

7.3.       A  számlával  kapcsolatban  előterjesztett  kifogás  nem  jogosítja  fel  a  Fogyasztót  a számla   kiegyenlítésének   megtagadására.   A   számlával   kapcsolatos   kifogás   kizárólag írásban, a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül tehető. A kifogás elbírálását követően a Szolgáltató szükség szerint helyesbítő számlát állít ki.

8.   JÓTÁLLÁS, A JÓTÁLLÁS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

8.1.      A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Internetes Áruházban forgalmazott használt   Termékekre   a   jelen   ÁSZF-ben   rögzített   szavatossági   szabályok,   továbbá   a Szolgáltató,  valamint  a  Termékek  Gyártója  által  vállalt  jótállási  feltételek  vonatkoznak. Tekintettel ezen Termékek használt voltára, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező  jótállásról  szóló  151/2003.  (IX.  22.)  Korm.  rendelet  szabályai  a  Szolgáltató  által forgalmazott Termékekre nem vonatkoznak.

8.2.       A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott jótállás  és  szavatosság  feltételeit  a  Fogyasztónak  küldött  előzetes  értesítés  nélkül,  a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosítsa, vagy kiegészítse.

Jótállás

  • A Szolgáltató a jótállással kapcsolatos kötelezettségeit a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

8.4.       A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás időtartamát a Honlapon tünteti fel. Amennyiben  a  Honlapon  az  adott  Termékre  vonatkozó  jótállás  időtartama  nem  kerül feltüntetésre,  a  Szolgáltató  –  eltérő  megállapodás  hiányában  –  az  általa  forgalmazott komplett  számítógépekre  és  TFT  monitorokra,  laptopokra  és  minden  egyéb  más  termékre (ideértve  az  alkatrészt  is)  1  (egy)  év  jótállást  vállal  a  Termék  Fogyasztó  vagy  Fogyasztó képviseletében eljáró számára történő átadásától számítva. Ez alól kivételt képez a nyomtató forgó alkatrész és a használt akkumulátor, melyre a Szolgáltató jótállást nem vállal.

8.5.       Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt jótállási időből még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben érvényesíthető.   A   jótállás   érvényesítésének   feltétele   a   Szolgáltató   által   a   Termék értékesítésének  vagy  Szolgáltatás  nyújtásának  bizonylatául  kibocsátott  számla  Fogyasztó által történő bemutatása.

8.6.       A Felek a jótállás időtartama tekintetében a fentiektől abban az esetben térhetnek el, amennyiben   az   a   Terméken   vagy   annak   dokumentációján,   vagy   a   Honlapon   külön feltüntetésre kerül.

8.7.       A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

(i) a Termék jótállási időn belül történő visszajuttatása a Szolgáltató részére – a 6.5. pontban foglaltak kivételével -, továbbá

(ii)   a   vásárlás   tényének   a   Termék   vásárlásakor   kibocsátott   számlával és garancia levéllel   történő igazolása.

A  hiba  közlésére  a  Ptk.  6:162.  §  rendelkezései  –  a  Ptk.  6:173.  §  (2)  bekezdése  alapján  – értelemszerűen irányadók.

8.8.      A   Termék   meghibásodása   esetén  a   Szolgáltató   átvételi   elismervény  ellenében átveszi a Fogyasztótól a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt Termék kizárólag ezen   átvételi   elismervény   bemutatása   ellenében,   annak   Szolgáltató   részére   történő átadásával vehető át.

Amennyiben a Fogyasztó a hibát online jelentette és a terméket a 8.16. b)-d) pontban jelölt módon  juttatta  el  a  Szolgáltató  felé,  a  Fogyasztó  a  –  jótállási  igénnyel  érintett  –  termék beérkezésekor, ennek tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail felmutatásával vehető át a javított termék (vagy cseretermék).

8.9.       A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak:

a)  a  Termék  helytelen  üzembe  helyezéséből,  nem  rendeltetésszerű,  szakszerűtlen használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bővítéséből eredő meghibásodások;

b)  a  meghibásodás  elemi  csapás,  túlfeszültség  vagy  mechanikai  sérülés  miatt következett be;

c) a meghibásodott Terméket a Fogyasztó a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben javíttatta;

d)  ha  a  meghibásodás  utólagosan  beépített  alkatrész  hibájából,  illetve  módosítás során következett be.

8.10.    A  Szolgáltató  fenntartja  magának  a  jogot  a  fenti  8.9.  pontban  foglaltakból  eredő bármely  hiba  esetén  a  jótállási  igény  elutasítására,  emellett  a  fentiekkel  kapcsolatban felmerült mindennemű költsége megtérítését követelheti az Fogyasztótól.

A jótállási igény érvényesítése

8.11.    Ha  a  Termék  meghibásodására  a  jótállási  időn  belül  kerül  sor,  és  a  jótállási  igény érvényesítését  kizáró  okok  nem  állnak  fenn,  úgy  a  Fogyasztó  a  jótállási  igényét  –  a  Ptk.

6:173. § (2) bekezdése alapján – a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint érvényesítheti azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

8.12.    Csere   esetén   a   Fogyasztó   csak   abban   az   esetben   nem   köteles   a   Termék értékcsökkenését    megfizetni,    ha    az    értékcsökkenés    a    Termék    rendeltetésszerű használatának következménye.  Amennyiben a Fogyasztó a Termék cseréjét  igényli,  úgy a hibás Termék vételárának visszafizetésére nincs lehetőség.

8.13.     A  Szolgáltató  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  Terméket  kizárólag  funkcionális problémák  esetében  cserél,  a  Termék  esztétikai  hibái  esetében  a  Termék  cseréje  nem követelhető.

8.14.    A jótállási igény érvényesítéséről – különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére történő  be-  illetve  visszaszállításáról  –  a  Fogyasztó  köteles  gondoskodni.  A  jótállási  igény érvényesítéséhez  kapcsolódó  szállítási  költségek  a  Fogyasztót  terhelik.  A  jótállási  igény teljesítésével   kapcsolatos   költségek   vonatkozásában,   a  továbbiakban   a   Ptk.  6:166.   § rendelkezései megfelelően irányadók.

8.15.    A jótállási igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

8.16.     A jótállási igény ügyintézésére az alábbi módokon van lehetőség:

a) Személyesen, a Szolgáltató központi ügyfélszolgálatára történő beszállítással;

b) Csomagküldő szolgálattal történő megküldéssel;

  • Postai csomagként történő feladással;
  • d) Futárszolgálat által kézbesített csomagként.

8.17.    A  hibás  Terméket  tartalmazó  csomagnak  lezártnak,  biztonságosan  kibéleltnek  kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében.

8.18.     A Szolgáltató kizárja a Termékek utánvétes csomagként történő átvételét.

8.19.     A jótállási igény érvényesítése során cserélt, vagy javított Termékeket a Szolgáltató

–  a  Fogyasztó  választása  alapján,  a  Fogyasztó  költségére  –  kiszállítja  (kiszállíttatja)  vagy személyesen átadja a Fogyasztó részére.

Kellékszavatosság

8.20.    A  Szolgáltató  az  általa  forgalmazott  Termékre  (ideértve  az  alkatrészt  is)  a  hibás teljesítésért kellékszavatosságot vállal.

8.21.    Tekintettel  arra,  hogy  a  Szolgáltató  használt  Termékek  értékesítésével  foglalkozik, Fogyasztó    a    teljesítés    időpontjától    számított    1    (egy)    éven    belül    érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Az új termékekre vonatkozóan Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.22.    Fogyasztó  kellékszavatossági  igénye  alapján  kérheti  a  Termék  kijavítását  vagy kicserélését, kivéve,  ha  a Fogyasztó által ezek közül választott  igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató részére aránytalan többletköltséget jelentene. Fogyasztó kérheti a vételár arányos leszállítását, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, vagy   elállhat   az   Adásvételi   Szerződéstől,   ha   Szolgáltató   a   Termék   kijavítását   vagy kicserélését nem vállalta, vagy ennek a kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget  tenni,  vagy  ha  a  Fogyasztónak  megszűnt  a  kijavításhoz  vagy  kicseréléshez  fűződő érdeke. Jelentéktelen hiba miatt Fogyasztó nem állhat el az Adásvételi Szerződéstől.

A Fogyasztó a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

8.23.    Fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül – de legkésőbb 2 (kettő) hónapon  belül  –  köteles  a  hibát  a  Szolgáltatóval  közölni.  A  hiba  késedelmes  közléséért  a Fogyasztó felelős.

8.24.    A kellékszavatossági igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

  • A   kellékszavatossági   igény   érvényesítéséről   –   különös   tekintettel   a   Termékek Szolgáltató részére történő be- illetve visszaszállításáról – a Fogyasztó köteles gondoskodni. A  kellékszavatossági  igény érvényesítéséhez kapcsolódó  szállítási  költségek  a  Fogyasztót terhelik. A kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók.

8.26.    A Szolgáltató a kellékszavatosság tekintetében a fentiektől abban az esetben jogosult eltérni,  amennyiben  az  a  Terméken  vagy annak  dokumentációján,  vagy a  Honlapon  külön feltüntetésre kerül.

Termékszavatosság

8.27.    A  Termék  hibája  esetén  a  Fogyasztó  termékszavatossági  igényt  érvényesíthet  a

Termék Gyártójával szemben.

8.28.     A  Termék  akkor  hibás,  ha  nem  felel  meg  a  forgalomba  hozatalakor  hatályos minőségi  követelményeknek  vagy  nem  rendelkezik  a  Gyártó  által  adott  leírásban  szereplő tulajdonságokkal.

8.29.     Fogyasztó  a  termékszavatossági  igényének  érvényesítése  során  kérheti  a  Termék kijavítását,   vagy   –   ha   az   megfelelő   határidőn   belül,   érdekeinek   sérelme   nélkül   nem lehetséges – kicserélését.

8.30.    Fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül – de legkésőbb 2 (kettő) hónapon belül – köteles a hibát a Termék Gyártójával közölni. A hiba késedelmes közléséért a Fogyasztó felelős. A Fogyasztó a Termék – Gyártó által történő – forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig érvényesítheti termékszavatossági igényét.

8.31.     A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt nem érvényesítheti egyszerre kellékszavatossági, illetve termékszavatossági igényét, a Fogyasztó dönti el, hogy az adott hiba tekintetében a Szolgáltatóval, vagy a Termék Gyártójával szemben támaszt szavatossági igényt. Abban az esetben,  ha a Fogyasztó termékszavatossági igényét  érvényesíti,  és a  Termék Gyártója a Fogyasztó  igényét  teljesíti  –  a  Termék  kijavított  részére  vagy  a  kicserélt  Termékre  –  a Szolgáltató kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik.

9.   HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

9.1.      A Szolgáltató hivatalos Honlapja az alábbi címen érhető el: https://www.pc-shop.hu/webshop

9.2.      A  Honlap  használatával  a  Fogyasztó  elfogadja  a  jelen  fejezet  szerinti  Honlap Felhasználási Feltételeket.

9.3.      A  Szolgáltató  fenntartja  a  jogot,  hogy  jelen  Honlap  Felhasználási  Feltételeket  a Fogyasztók,  mint  felhasználók  értesítése  mellett  egyoldalúan  módosítsa.  A  Fogyasztó  a Szolgáltatásnak  a  módosítás  hatálybalépését  követő  használatával  –  a  Honlapra  történő belépéssel – elfogadja a módosított Honlap Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltatás

9.4.      A  Szolgáltató rendszerében  történő  regisztráció nélküli  vásárlás  során  a  Fogyasztó köteles  a  vásárlói  űrlap  kötelezően  kitöltendő  mezőit  a  valóságnak  megfelelő  adatokkal kitölteni.  Az  adatbevitel  során  keletkezett  tévedés  vagy  mulasztás  esetén  a  felelősség Fogyasztót terheli.

9.5.      A Szolgáltató által nyújtott  Szolgáltatással kapcsolatban a Fogyasztó megértette és elfogadja az alábbiakat:

a)  A  Szolgáltató  rendszerében  történő  regisztráció  során  a  Fogyasztó  köteles  a regisztrációs  űrlap  kötelezően  kitöltendő  mezőit  a  valóságnak  megfelelő  adatokkal kitölteni;

b)  A  Honlapon  megadott  jelszó  titkosságának  megőrzéséért  kizárólag  a  Fogyasztó tartozik felelősséggel;

c)   A   Fogyasztó   köteles   haladéktalanul   értesíteni   a   Szolgáltatót   a   Fogyasztó felhasználói azonosítójával kapcsolatos bármely jogosulatlan használatról;

d) A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérésére időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő Adatokat nyújt magáról. A Fogyasztó köteles a fenti Adatokat naprakész állapotban rendelkezésre bocsátani.

9.6.      A  Szolgáltató  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  internetes  adatbázisából  külön értesítés   nélkül   törölje   azon   Fogyasztókat,   akik   bármely   más   személy   nevével   vagy elektronikus levelezési címével visszaélnek, illetőleg valótlan Adatot adnak meg.

9.7.       Amennyiben  a  Fogyasztó  neve  vagy  egyéb  azonosításra  alkalmas  Adata  nem azonosítható,  a  Szolgáltató  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  Fogyasztó  kilétét  további  Adat,  a Fogyasztó azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenőrizze.

9.8.       Amennyiben  a  Szolgáltató  valótlan  Adatok  használatát  vélelmezi,  a  Szolgáltató jogosult a Fogyasztó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

9.9.       A   Szolgáltató   nem   tartozik   felelősséggel   a   fenti   9.4.   pontban   meghatározott kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért.

9.10.     A  Fogyasztó  megértette  és  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Adatait  a  Szolgáltató  gyűjtse, rendszerébe   integrálja,   valamint   az   összegyűjtött   Adatokat   anonim   statisztikai   célokra felhasználja.

9.11.     A  Szolgáltató fenntartja magának  a  jogot,  hogy a  Szolgáltatást  bármely Fogyasztó felé   indokolás   nélkül   megtagadja;   a   Szolgáltatás   megtagadásából   eredő   károkért   a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Tartalom

9.12.    A  Szolgáltató  által  üzemeltetett  Honlap  online  frissülő  webáruház,  a  forgalmazott termékekről    a    Szolgáltató    a    Honlapon    keresztül    tájékoztatja    a    Fogyasztókat, vásárlóközönségét.  A  Honlapon  található  információk,  Termékre  vonatkozó  adatok  nem teljes körűek, a termékleírásban szereplő paraméterek a Termék legfontosabb paramétereit tartalmazzák.  A  Termékek  specifikációs  adataiként  a  Szolgáltató  a  gyártók  által  közzétett adatokat tünteti fel, melynek pontatlanságáért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

9.13.     A  Honlapon  szereplő  képek  kizárólag  illusztrációk,  amik  a  Termék  felépítését, formáját, illetve bizonyos esetekben a színét mutatják, semmilyen esetben sem az állapotát vagy  felszereltségét,  ezért  a  meghirdetett  Termék  és  a  képen  szereplő  Termék  közötti eltérésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

9.14.     A Honlapon szereplő árak bruttó árak, amit a Fogyasztó regisztráció nélkül a Honlap felületén az egyes Termékek mellett tekinthet meg.

9.15.     Az   alábbi   esetekben   a   Szolgáltató   mindennemű   értesítés   nélkül   törölheti   a

Szolgáltatás Fogyasztóját:

a)  a  Honlap  számítástechnikai  rendszerébe  történő  jogosulatlan  behatolás  vagy behatolási kísérlet (hacking),

b) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése,

c) a Honlapon szereplő tartalmak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli publikálása, másolása.

Szavatosság kizárása

9.16.    A   Szolgáltató   Honlapja   olyan,   nem   a   Szolgáltató   által   üzemeltetett   internetes oldalakra  vezető  kapcsolódási  pontokat  (linkeket)  tartalmazhat,  amelyek  más  szolgáltatók által  üzemeltetett  oldalakra  vezetnek.  Ezen  szolgáltatók  adatvédelmi  gyakorlatáért  és  más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.17.    A   Szolgáltató   nem   tartozik   felelősséggel   az   olyan   károkért,   veszteségekért, költségekért, amelyek a www.pcarena.hu domain alatt található oldalak használatából, azok nem  megfelelő működéséből,  üzemzavarából,  a Honlap illetéktelen személy vagy program által  történő  megváltoztatásából  keletkeznek,  valamint  amelyek  az  információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy egyéb technikai problémából adódnak, továbbá a banki fizetési rendszer hibáiért sem.

9.18.    A   Fogyasztó   köteles   minden   tőle   elvárhatót  megtenni   Adatainak,   különösen   a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében.  A  Fogyasztó  felelősséggel  tartozik  minden  olyan  eseményért,  tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

9.19.    A Szolgáltató Honlapjának működését a Blink (Chrome), Gecko (Firefox), Trident (IE

11)  és  EdgeHTML  (Edge)  megjelenítőmotorok  valamelyikét  (vagy  ezek  továbbfejlesztett változatát)   használó   böngészők   legújabb,   aktuális   verzióinak   használata   mellett   tudja garantálni.   Régebbi   programváltozat   használata   esetén   bizonyos   funkciók   nem,   vagy hibásan működhetnek; a Honlap megjelenítésében, viselkedésében hibák léphetnek fel.

10. SZERZŐI JOGOK

10.1.    A  Honlap,  illetve  annak  tartalma,  vagy  annak  bármely  részlete  eltérő  megjelölés hiányában  a  Szolgáltató  szellemi  alkotása,  mely  kizárólag  a  vonatkozó  törvényi  korlátok betartása mellett használható fel. A Honlap tartalmának szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg.

10.2.    A  Honlap  tartalma,  illetve  oldalainak  bármilyen  alkotóeleme  (szöveg,  kép,  hang, videó, animáció, stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel, ideértve  az  átdolgozást  is.  A  másodközlésnek  meg  kell  felelnie  a  Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a szerzői jogról     szóló     1999.     évi     LXXVI.     törvény     és     a     médiaszolgáltatásokról     és     a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

10.3.    A Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül a Honlap bármely alkotóelemének (együttes és  külön-külön  is)  online  vagy  nyomtatott  reprodukálása  nyilvános  közzététel  céljából szigorúan tilos.

10.4.    A  Szolgáltató  előzetes  írásos  engedélye  nélkül  a  Honlap  tartalmi  elemei  nem helyezhetők   el   sem   nyilvános,   sem   zárt   adatbázisban.   A   Honlap   tartalmi   és   formai alkotórészei a Szolgáltató közlési engedélyének birtokában sem változtathatók meg és nem használhatók fel a Honlap tartalmától eltérő célra.

11. PANASZKEZELÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1.    Ön   a   termékkel   vagy   a   Szolgáltató   tevékenységével   kapcsolatos   fogyasztói kifogásait,    panaszát    a    jelen    ÁSZF    2.    pontjában    („Általános    adatok”)    megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, haladéktalanul orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem   lehetséges,   a   Szolgáltató   a   panaszról   és   az   azzal   kapcsolatos   álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a Fogyasztónak,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési  szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli  panasz  esetén  a  Fogyasztónak  legkésőbb  a  30  napon  belül  az  érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

A fogyasztónak lehetősége van továbbá bejegyzést tenni a vásárlók könyvébe a Szolgáltató székhelyén.

11.2.    Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita, a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Fogyasztó rendelkezésére.

11.2.1. Panasztétel    a    Fogyasztó    lakóhelye    szerint    illetékes    fogyasztóvédelmi hatóságnál, amely 2017. január 1-jétől a területileg illetékes járási hivatal;

11.2.2. Eljárás kezdeményezése békéltető testületnél.

Az  eljárásra  a  fogyasztó  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerinti  békéltető  testület illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye  szerinti  békéltető testület  helyett  a  szerződés  teljesítésének  helye  vagy a  fogyasztói jogvitával  érintett  vállalkozás  székhelye  szerinti  békéltető  testülethez  is  benyújtható  a kérelem.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Békéltető Testület: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület / Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 199. Telefon: 52/500-745; 52/500-710 Telefax: 52/500-720 E-mail: hbkik@hbkik.hu

11.2.3. A fogyasztói jogviták online rendezéséról szóló 524/2013/EU rendelet alapján működtetett          online          vitarendezés          platform,          amely          a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

11.2.4. A jogvita bíróság előtti rendezése.

12. AKKUMULÁTOR- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKKEZELÉS

12.1.    A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  tevékenységekről,  valamint  a  445/2012.  (XII.  29)  Korm. rendelet   az   elem-   és   az   akkumulátorhulladékkal   kapcsolatos   hulladékgazdálkodási tevékenységekről (a továbbiakban „Korm. rendelet”) rendelkezései értelmében a Szolgáltató köteles biztosítani a keletkező akkumulátor, valamint elektronikai hulladéknak a jogszabály szerinti visszagyűjtését.

12.2.    A  Szolgáltatót  a  Korm.  rendelet  rendelkezéseinek  megfelelően  átvételi  és  gyűjtési kötelezettség terheli, továbbá biztosítja akkumulátor, valamint elektronikai hulladék átvételét a forgalmazóktól és a hulladékbirtokosoktól.

12.3.    A Szolgáltató a Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontja értelmében forgalmazási tevékenységet  végez,  üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében bocsát rendelkezésre elemet, illetve akkumulátort a Fogyasztók részére. A Szolgáltató, mint elem- és akkumulátor forgalmazó köteles a hulladékbirtokostól a hulladékká vált elemet vagy akkumulátort átvenni.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1.    Szolgáltató  jelen  ÁSZF-et  írott  formában  a  székhelyén,  elektronikus  formában  az általa üzemeltetett Honlapon folyamatosan elérhetővé teszi a Fogyasztók számára.

13.2.    Amennyiben  az  ÁSZF  valamely  pontja  érvénytelennek  minősülne,  az  nem  teszi érvénytelenné annak többi rendelkezését.

13.3.     Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi  V.  törvény  rendelkezései,  illetve  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti szerződések   részletes   szabályairól   szóló   45/2014.   (II.   26.)   Korm.   rendelet,   továbbá Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

13.4.     A Felek a közöttük felmerülő vitás ügyeket igyekeznek tárgyalásos úton, – szükség esetén jogi képviselőik bevonásával – peren kívül rendezni.

MELLÉKLET

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett:1

Alulírott/ak      kijelentem/kijelentjük,      hogy      gyakorlom/gyakoroljuk      elállási/felmondási

jogomat/jogunkat  az  alábbi  termék/ek  adásvételére  vagy  az  alábbi  szolgáltatás  nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1  Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2  Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.

3 A megfelelő jelölendő.TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles